Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program "Zdravá škola" platný od 1. 9. 2007
                                        projekt Zdravá škola schválen MŠMT ČR č.j. 24028/98 - 22
                                       

Nabídka volitelných předmětů (2 vyučovací hodiny týdně v 7.- 8. roč., 3 vyučovací hodiny v 9. roč.):

- Seminář z českého jazyka
- Ruský jazyk (2. cizí jazyk)
- Seminář z dějepisu
- Seminář ze zeměpisu
- Seminář z přírodopisu
- Seminář z chemie
- Seminář z fyziky
- Seminář z matematiky
- Informatika a výpočetní technika
- Ekoklub
- Volitelná tělesná výchova
- Ruční práce
- Technická praktika

V rámci předmětu Pracovní výchova vyučujeme:

v 6. ročníku práce s technickými matriály (dílny)
v 6. ročníku zaveden samostatný předmět informatika
v 7. ročníku vaření
v 8. a 9. ročníku vyučujeme předmět Práce a společnost, jeho součástí je výchova k občanství, volba povolání, práce elektrotechnické a provoz a údržba domácnosti, šití.


Nabídka nepovinných předmětů:

- Přípravný zpěv (1. ročník)
- Sborový zpěv (2 skupiny - pro 1. a 2. stupeň)
- Úvod do křesťanství
- Komunikace (2. stupeň)

Žáci mohou volit z nabídky volitelných předmětů.


Nabídka kroužků:

- Dyslektický kroužek (1. stupeň)
- Dramatický kroužek (1. stupeň)
- Kroužek dopravní výchovy (4. ročník)
- Sportovní kroužky (1., 2. stupeň)
- Přírodovědné kroužky (1. stupeň)
- Kroužky kopané (1. stupeň)
- Kroužek basketbalu (1. stupeň)
- Výtvarný kroužek (1. stupeň)
- Hudební kroužek (1. stupeň)